top of page
เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ภูฏานเซ็นเตอร์

WONDERS OF BHUTAN

โรงแรม

ระยะเวลา

5 Days 4 Nights

ประเภททัวร์ 

Private tour (ทัวร์ส่วนตัว)

สายการบิน

Druk Air

พักโรงแรม

 - Amodhara, Thimphu

 - Phuntsho Pelri , Thimphu

 - Zhingkham, Punakha

 - Mandala or Olathang , Paro

Standard Package

ราคา 69,900* บาท/ท่าน

Premium Package

ราคา 72,000* บาท/ท่าน

*ราคาสำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง สักการะพระใหญ่ตั้งอยู่สูงที่สุด ชมวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

วัดทักซัง

วัดทักซัง

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก

phu2_edited.jpg

พูนาคาซอง

ชมป้อมปราการสวยที่สุด 

ทั้งสามเมือง

โปรแกรมทัวร์ WONDERS OF BHUTAN

alluringworld10.jpg
phu2_edited.jpg
Thimphudzong.png

Day 1 : Bangkok - Paro - Thimphu 

Day 2 : Thimphu - Punakha

Day 3 : - Punakha - Thimphu - Paro

shutterstock_791057164 - Copy (Large)_edited.jpg

Day 4 : Paro - Taktsang

pasted image 0.png

Day 5 : - Paro - Bangkok

สายการบิน : Druk Air

เช้า - เดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบินแห่งชาติ Druk air 
ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) ระหว่างทางแวะถ่ายรูป สำนักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery)  และ เจดีย์สามองค์ริมฝั่งแม่น้ำ

เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร

บ่าย - ออกเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะสักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม 
เดินทางถึงเมืองทิมพู นำชม วัดชันกังซา จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ จากนั้นเข้าชมภายใน ชมป้อมปราการตาชิโชซอง อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย

ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองพูนาคา ระหว่างทาง แวะ “โดชูลาพาส” (Dochula Pass) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) เดินทางต่อไปยัง วัดชิมิ (Chimi Lhakhang)

เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร

บ่าย - หลังอาหารจะนำท่านเข้าชม พูนาคา ซอง (Punakha Dzong) เมืองหลวงเก่าประเทศภูฏาน และเดินทางชม สะพานแขวนพูนาคา และนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองทิมพ

ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลับสู่เมืองหลวงทิมพู และแวะพักผ่อน ที่ "โดชูลาพาส” (Dochula Pass)" จากนั้นนำแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang

เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย - นำพาไปชม อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง และจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพาโร

ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปพบกับไฮไลต์สำคัญของประเทศภูฏาน นั่นก็คือ “วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร” หรือ “ทักซัง” อันเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต

เที่ยง - รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café

บ่าย - เดินทางลงจากวัดทักซัง หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา) 

ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “พาโร ซอง”( Paro Dzong )

เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย - นำพาไปยัง วัดคิชู (Kichu Temple) หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา) 
จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบินแห่งชาติ Drukair

ราคาแพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง?

bottom of page